บุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ         

 

 

ชื่อ  : นางสุนีย์  คงบางปอ
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.2
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (ประถมศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 16 พฤษภาคม 2524
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 16 ธันวาคม 2536
Email  :  sunee260@gmail.com

 

ชื่อ  : นางสมพิศ ทับทอง
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.2
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (ปฐมวัย)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 มิถุนายน 2537
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 16 พฤศจิกายน 2552
Email  : sompisten@gmail.com

 

ชื่อ  : นางสาวจิตรลดา   หิรัญรัตน์
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ.1
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (ภาษาไทย)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 18 ตุลาคม 2548
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 3 มิถุนายน 2552
Email  : Jitlada18@ gmail.com

 


ชื่อ  : นางสาวทัศนีย์  จักรกลัด
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ.2
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 3 พฤษภาคม 2536
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 7 มิถุนายน 2553
Email  :

 

ชื่อ  : นางสาววีริสรา   ศิริเธียรไชย
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.1
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ศศ.บ. ป.บัณฑิต
                                  (ภาษาไทย หลักสูตรและการสอน)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 10 พฤษภาคม 2554
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 10 พฤษภาคม 2554
Email  :  saehengweerisara84@gmail.com

หน้า  1  2  3   4  5  6