บุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ         

 

 

ชื่อ  :  นางสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ. 3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (อนุบาลศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 21 มกราคม 2536
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 2 ตุลาคม 2542
Email  : suneesai@gmail.com

 

ชื่อ  :  นางสาวนวพร หทัยโชติ
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ. 3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (เทคโนโลยี)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 พฤษภาคม 2523
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 25 พฤษภาคม 2535
Email  : nawaporn215@gmail.comชื่อ  :  นางสาวเกลียวพันธ วิภาโตทัย
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 16 พฤษภาคม 2537
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 16 พฤษภาคม 2537

Email  :
klieophan@gmail.com
                 klieo_phan@hotmail.comชื่อ  :  นางศิราพร แฮ้พฤกษ์
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 กันยายน 2531
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 16 พฤศจิกายน 2540
Email  : tingtoi@hotmail.com

 

ชื่อ  : นายสุชาติ  หมื่นรักษ์
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ค.บ. (การเกษตร)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 10 มิถุนายน 2529
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 31 สิงหาคม 2545
Email  :  suchart089@gmail.com

 

หน้า  1  2  3   4  5  6