บุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ

 

ชื่อ  : นางสาวกฤษณา  สันติอารีย์
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ. 3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 16 มิถุนายน 2523
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 1 เมษายน 2530
Email  : kritsanoy@gmail.com


         
ชื่อ  : นางประภาศรี  เทศเพิ่ม
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (ประถมศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 มีนาคม 2522
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 2 ตุลาคม 2530
Email  : prapasrited@gmail.comชื่อ  : นางประทุม  เทียมเมือง
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (พลศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 12 พฤษภาคม 2524
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 20 ธันวาคม 2530
Email  :  pratoom_tm@hotmail.com
               Pratoom489@gmail.comชื่อ  : นางนฤมล  เฉลิมยศ
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ : คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ศษ.บ. (ประถมศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 20 พฤษภาคม 2520
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ
Email  :

 

ชื่อ  : นางสาวภัททิยา เตียงเกตุ
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา :
วันเริ่มเข้ารับราชการ :
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ
Email  :  pattiya_933@hotmail.com

 

ชื่อ  : นายยงยุทธ  ระงับภัย
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ : คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 มิถุนายน 2526
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 31 มีนาคม 2536
Email  : youngyut22@gmail.comชื่อ  : นางนฤมล  ระงับภัย
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ : คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ศษ.บ. (ภาษาไทบ)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 มิถุนายน 2526
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 31 มีนาคม 2536
Email  : namol.phai@gmail.com

หน้า  1  2   4  5  6