จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560


ตำแหน่ง
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
-
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
-
1
ครูผู้ช่วย
-
-
-
ครู คศ. 1
-
-
-
ครู คศ. 2 (วิทยฐานะชำนาญการ)
-
6
6
ครู คศ. 3 (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
4
17
21
รวมข้าราชการครู
6
23
29
ธุรการโรงเรียน
-
1
1
ลูกจ้างชั่วคราว(ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง)
2
-
2
ลูกจ้างชั่วคราว(ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด)
-
1
1
รวมทั้งสิ้น
8
25
33
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ

 
ชื่อ  :  นายพิศูจน์  มีไปล่
ตําแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา  : กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 14 พฤษภาคม 2522
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 30 ธันวาคม 2554
Email  : pisut343@hotmail.com
         


ชื่อ  :  นายวิสูตร แทนศรราม
ตําแหน่ง :  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ.,ป.บัณฑิตการบริหาร
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 2 มิถุนายน 2518
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 1 เมษายน 2522
Email  : soot_6437@hotmail.com

 

ชื่อ  : นางสายวาริน  แทนศรราม
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 2 มิถุนายน 2518
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 1 เมษายน 2521
Email  : saiwarin_t@hotmail.comชื่อ  : นางสมประสงค์  รัตนมุง
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (ประถมศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 20 พฤษภาคม 2520
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 1 เมษายน 2522
Email  : somprasong86@gmail.com

 

ชื่อ  : นายเอกราช  วงศ์โอภาส
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ :   16 มิถุนายน 2523
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 16 มิถุนายน 2523
Email  : ekarajster@gmail.com

 

ชื่อ  : นายสุธี  รัตนมุง
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (เทคโนโลยี)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 12 พฤษภาคม 2524
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 25 มีนาคม 2526
Email  : ratsutee11@gmail.com

 

ชื่อ  : นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
ตําแหน่ง :  ครู
อันดับ :  คศ.3
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 1 กันยายน 2530
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 5 พฤศจิกายน 2542
Email  : arpon149@gmail.com

 

 


หน้า 
1  2   4  5  6