บุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ         


ชื่อ  : นางสาวณัฐพร  นาคเส็ง
ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อันดับ :  -
คุณวุฒิทางการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รบป.)
วันเริ่มเข้ารับราชการ :
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 4 มกราคม 2555
Email  : beaunus_494701513@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

หน้า  1  2  3  4  5  6