บุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ         


ชื่อ  :  นางสาวอริศา  อิ่มรส
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ : คศ.1
คุณวุฒิทางการศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 15 กรกฏาคม 2553
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 31 สิงหาคม 2554
Email  : phasuda_or@hotmail.com

 

ชื่อ  : นางสาวปริญาพร ขุนพรม
ตําแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อันดับ :  -
คุณวุฒิทางการศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 23 กรกฏาคม 2555
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 23 กรกฏาคม 2555
Email  : xpxp2009xpxp@hotmail.co.th

 

ชื่อ  : นางสาวไปรมา กุหลาบช้อน
ตําแหน่ง : ครูผู้ช่วย
อันดับ :  -
คุณวุฒิทางการศึกษา : วท.บ.(ชีววิทยา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 27 กรกฏาคม 2555
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ :   27 กรกฏาคม 2555
Email  : phai_p@hotmail.com



ชื่อ  : นางสาวพรทิวา หาญวัฒนะพาณิชญ์
ตําแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
อันดับ : -
คุณวุฒิทางการศึกษา : คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 27 กรกฏาคม 2555
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 27 กรกฏาคม 2555
Email  : Banana87@Windowslive.com

 

ชื่อ  : นางลักขณา อาสนะเวศ
ตําแหน่ง : ครู
อันดับ :  คศ.2
คุณวุฒิทางการศึกษา : ค.บ. (เอกประถมศึกษา)
วันเริ่มเข้ารับราชการ : 29 มกราคม 2539
วันเริ่มทำงานที่ร.ร.วัดชาวเหนือ : 7 ธันวาคม 2555
Email  :

 

หน้า  1  2  3   4   5  6