จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน  

                ในปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) จำนวนนักเรียนมีดังนี้ 


ชั้น
           จำนวนนักเรียน   
ชาย
หญิง
รวม
ครูประจำชั้น
อนุบาล 1 / 1
14
16
30
นางสมพิศ ทับทอง
อนุบาล 1 / 2
15
16
31
น.ส.พรทิวา หาญวัฒนะพาณิชญ์
อนุบาล 2 / 1
16
19
29
น.ส.เกลียวพันธ วิภาโตทัย
อนุบาล 2 / 2
15
13
28
นางสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
รวม
60
58
118
 
ประถมศึกษาปีที่  1 / 1
16
12
28
นางลักขณา อาสนะเวศ
ประถมศึกษาปีที่  1 / 2
17
10
27
น.ส.ไปรมา กุหลาบซ้อน
ประถมศึกษาปีที่  2 / 1
10
15
25
นางประภาศรี เทศเพิ่ม
ประถมศึกษาปีที่   2 / 2
9
13
22
นางสมประสงค์ รัตนมุง
ประถมศึกษาปีที่  3 / 1
13
14
27
น.ส.กฤษณา สันติอารีย์
ประถมศึกษาปีที่   3 / 2
12
15
27
นางนฤมล ระงับภัย
รวม
77
79
156
 
ประถมศึกษาปีที่  4 / 1
15
13
28
นายสุธี รัตนมุง
ประถมศึกษาปีที่  4 / 2
15
13
28
นางสุชาติ หมื่นรักษ์
ประถมศึกษาปีที่  5 / 1
19
15
34
น.ส.นวพร หทัยโชติ
ประถมศึกษาปีที่  5 / 2
20
13
33
น.ส.ภัททิยา เตียงเกตุ
ประถมศึกษาปีที่  6 / 1
13
16
29
น.ส.ทัศนีย์ จักรกลัด
ประถมศึกษาปีที่  6 / 2
15
17
32
นางศิราพร แฮ้พฤกษ์
รวม
97
87
184
 
มัธยมศึกษาปีที่  1 / 1
19
11
30
นายยงยุทธ ระงับภัย
มัธยมศึกษาปีที่  1 / 2
19
11
30
นางนฤมล เฉลิมยศ
มัธยมศึกษาปีที่  2 / 1
12
7
19
น.ส.จิตรลดา หิรัญรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่  2 / 2
11
8
19
นางประทุม เทียมเมือง
มัธยมศึกษาปีที่  3
16
12
28
น.ส.อริศา อิ่มรส
รวม
77
49
126
 
รวมทั้งสิ้น
311
273
584
 
  

 

โรงเรียนวัดชาวเหนือ
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระยะทางระหว่างโรงเรียนถึง สพป. จำนวน…… 25 ……..กิโลเมตร