ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารของโรงเรียน

 

 
 
   
ประวัติความเป็นมา              

               ๑ สิงหาคม ๒๔๖๖ เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลชาวเหนือ”  เปิดสอนชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๓ 

               พ.ศ. ๒๔๘๒ ตำบลชาวเหนือยุบรวมกับตำบลบ้านไร่ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไร่ ๒ (วัดชาวเหนือ)

                พ.ศ. ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดชาวเหนือ” โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดชาวเหนือ เป็นสถานที่เรียน

                ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๙  โอนจากการศึกษาประชาบาล มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

                พ.ศ.  ๒๕๒๔  โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                พ.ศ.  ๒๕๓๔  เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สถานที่ตั้ง    

                  โรงเรียนวัดชาวเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๓๐  โทรศัพท์  ๐ ๓๒๓๖ ๕๑๓๖ โทรสาร ๐ ๓๒๓๖ ๕๑๔๑
                 
                  website  http://www.chaonua.net

                  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒

                  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
                
มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย

                  ๑.  ที่ดินของวัดชาวเหนือ จำนวน ๔ ไร่ ๓  งาน ๗๕ ตารางวา

                  ๒.  ที่ดินราชพัสดุ (โรงเรียนจัดซื้อเอง) จำนวน  ๗ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา

 

วิสัยทัศน์
                  
              
โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยี

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นคุณธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

พันธกิจ
 
             1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
                
                 ขั้นพื้นฐาน

             2. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

             3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
           
                 พอเพียง

              4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

 

ปรัชญาของโรงเรียน

            “ความรู้ดี  มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม”

 

คำขวัญของโรงเรียน
                    “รักการเรียน เพียรทำงาน สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

 

สีประจำโรงเรียน

              สีแดง 

 

อักษรย่อของโรงเรียน
                        ช.น. สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ – ๒

                        ม.ช.น. สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ 

 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
        อาคารเรียน         จำนวน ๖   หลัง ๓๑ ห้อง      

                         อาคารอเนกประสงค์   จำนวน ๒   หลัง             

                         บ้านพักครู      จำนวน ๓   หลัง        

                         บ้านพักพนักงานบริการ   จำนวน   ๑   หลัง                       

                         ส้วม          จำนวน ๘   หลัง ๓๑ ที่นั่ง

 

ทำเนียบผู้บริหารของโรงเรียน

 

ชื่อ
วันรับตําแหน่ง
สิ้นสุดตําแหน่ง
1. นายอร่าม  สรรพอุดม 
1 สิงหาคม 2470
 
2. นายจรูญ  ศรีนาค 
3 เมษายน  2483
 
3. นายช่อ  ศรีคง
9 พฤษภาคม 2508
 
4. นายบุญยัง  นวมดี
1 สิงหาคม  2504
 
5. นายไกร    ตราบดี 
21 กุมภาพันธ์ 2521 
 
6. นายเรืองชัย  แสงโรจน์ศิริกุล
22 เมษายน 2528 
30 เมษายน 2547
7. นายสมอาจ  รัตนมุง 
9 กันยายน 2547
30 กันยายน 2553
8. นายสนอง  ภู่เจริญ
1 ธันวาคม 2553
30 กันยายน 2554
9. นายพิศูจน์  มีไปล่
30 ธันวาคม 2554
ถึงปัจจุบัน

 

 กลับขึ้นด้านบน