กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
 
15 พ.ค.60 ร.ร.วัดชาวเหนือต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
การสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
และครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9 ก.ย.59 พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือและ
คณะสงฆ์วัดชาวเหนือ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดชาวเหนือ
ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
     
20 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมจารุกรอง
     
22 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่ม
เครือข่าย ดำเนินสะดวกที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
วัดชาวเหนือ
     
29 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดงานมุทิตา กตัญญู ครูเกษียณให้กับ
ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ และคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน ณ อาคารอเนก
ประสงค์ของโรงเรียน
     
26-27 ต.ค.59 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา ณ บ้านสวนสบาย
เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม