จัดที่ หน้าเสาธงและห้องประชุมห้องสมุด
15 พ.ค.60
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน จาก ม.ราชภัฏหมู่จอมบึง ราชบุรี จำนวน 7 คน
กล่าวแนะนำตัวแก่คณะครูและนักเรียนหน้าเสาธง
 

นางสาวสมฤทัย สี่หมื่น ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
กล่าวแนะนำตัว

 

   
นางสาวสุวรรณี หนูกิจ ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
กล่าวแนะนำตัว
 

นางสาวศิริพร ระวิเวท ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
กล่าวแนะนำตัว

 

 

 

 

 
นางสาวสุวนันท์ เลิศประเสริฐ ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา
กล่าวแนะนำตัว
 
นางสาวอารีรัตน์ พรมโคตร ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา
กล่าวแนะนำตัว
 

 

 

 

 
นางสาวอาริยา เครือภักดี ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์
กล่าวแนะนำตัว
 
นางสาวมุกตา ศรีภักดี ครูฝึกปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์
กล่าวแนะนำตัว
 
   
นางสาววิลาวรรณ อินคล้าย ครูอัตราจ้าง กล่าวแนะนำตัว
 
นักศึกษาทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการ
 
   
นางสาวสมฤทัย สี่หมื่น ตัวแทนนักศึกษาตอบข้อซักถามของท่านผู้อำนวยการ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ชี้แจงวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างปฏิบัติงานในโรงเรียน