จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
9 ก.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือและคณะสงฆ์ เดินทางมา
เยี่ยม ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
คณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ
 

   
ท่านเจ้าอาวาสได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ของสมเด็จ
พระสังฆราช
 

คณะสงฆ์และคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

 
 

 
คุณครูอารดา เหล่าศิริวิจิตร ชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนักเรียนในโครงการ
 
นักเรียนทุกคนอ่านแบบกรอกข้อมูล พร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้า
ร่วมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5