จัดที่ บริเวณ ร.ร.วัดชาวเหนือ
27 พ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูกฤษณา สันติอารีย์ ดูแลลูกเสือเนตรนารีเก็บขยะบริเวณอาคารประชาสัมพันธ์
 

ครูประภาศรี เทศเพิ่ม ดูลลูกเสือเนตรนารีเก็บขยะ

 
   
ครูสมประสงค์ รัตนมุง ดูแลลูกเสือเนตรนารี ทำความสะอาดหน้าอาคาร ป.1
 

นี่คือการทำงานระบบหมู่ครับ

 
   
ครูเกศินี ทิพยทัศนัน และครูลักขณา อาสนะเวศ ดูแลลูกเสือเนตรนารี เก็บขยะ
บริเวณหน้าอาคาร ป.1
 
เนตรนารีกำลังเก็บขยะใต้ถุนอาคาร ป.1
 
   
ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย ดูแลลูกเสือเนตรนารีกำลังเก็บขยะรางระบายน้ำหน้าอาคาร ป.4-6
 
ลูกเสือและเนตรนารีกำลังเก็บขยะบริเวณสนามหน้า
 
   
ลูกเสือกำลังเก็บขยะใต้ถุนอาคาร 1
 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กำลังเก็บขยะบริวณสนามหลัง
 
   
เอ้า ! ช่วยกันยกเอาไปทิ้งนะ...........
 
ลูกเสือเนตรนารีสามัญกำลังเก็บขยะบริเวณริมรั้วโรงเรียน