กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557
5 พ.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมผู้ปกครองและดำเนินการจ่ายเงิน
ค่าเครื่องแบบให้กับ นักเรียน ในปีการศึกษา 2557
26 ต.ค.57 คณะครูและนักเรียนวัดชาวเหนือ ร่วมช่วยงานทอดกฐิน
สามัคคี ณ วัดชาวเหนือ
29 พ.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ ครั้งที่ 2 ปี 2557 ณ ห้องประชุมจารุกรอง
6 พ.ย.57 นักเรียนชั้นมัธยม ช่วยทำกระทงให้วัดชาวเหนือ เพื่อ
จำหน่ายในวันลอยกระทง
29 พ.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติด D.A.R.E ณ ห้องสมุดโรงเรียน
10-17 พ.ย.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถ
กรรม ครั้งที่64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
29 พ.ค.57 ครูเอกราช วงศ์โอภาส ครูดนตรี ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดพิธี
ไหว้ครูดนตรีไทยของนักเรียน รุ่น ปี 57 ณ ห้องดนตรีของโรงเรียน
คลิก
17-19 พ.ย.57 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ร.ร.วัดชาวเหนือ
เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
12 มิ.ย.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา
2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
26-28 พ.ย.57 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.วัด
ชาวเหนือ เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
12 มิ.ย.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี
การศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
27 พ.ย.57 ลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
16-18 มิ.ย.57 นักเรียนชั้น ม.1 เดินทางไปเข้าค่ายพุทธบุตร ณ สำนัก
ปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง  อ.เมือง จ.ราชบุรี
5 ธ.ค.57 คณะครู นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ข้าราชการ พ่อค้าและ
ประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
18 มิ.ย.57 ตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ 10 คน เดินทางไปรับ
ทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ของโรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ร.ร.วัดอัมพวัน
อ.เมือง จ.ราชบุรี
5 - 10 ธ.ค.57 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่ ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ.สระแก้ว แล้วเดินทางต่อไปยัง
ประเทศ กัมพูชา
20-21 มิ.ย.57 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนนงนุช
พัทยา จังหวัดชลบุรี

8-9 ธ.ค.57 นักเรียน ป.6 และ ม.3 ทดลองสอบ O-Net ออนไลน์
25-27 มิ.ย.57 อบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557
ณ สำนักปฏิบัติธัมมะถิ่นกาขาว ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

15 ธ.ค.57 ผอ.ไกร เกษทัน ผอ.ไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและ
ประเมินผล ของสพฐ. และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
มาตรวจเยี่ยมแนวทางการปฏิรูปโรงเรียน ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
3 ก.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและ
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน
่17-19 ธ.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถ
กรรม ครั้งที่64 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ที่ จ.นนทบุรี
4 ก.ค.57 พันตำรวจโทอนุสนธิ์ สุขสิริสุวรรณ รองผู้กำกับการสถาน
ีตำรวจภูธร ดำเนินสะดวก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง
“โทษของยาเสพติด” แก่นักเรียนชั้นมัธยม ณ อาคารอเนกประสงค์
20 ธ.ค.57 นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.วัดชาวเหนือ , ร.ร.วัดบ้านไร่ และ
ร.ร.วัดท่าเรือ เข้ารับการ ติวเข้มการสอบ O-net ณ ร.ร.วัดบ้านไร่
8 ก.ค.57 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
สพป.ราชบุรี เขต 2 เดินทางมาประเมินคุณภาพการศึกษาของ ร.ร.
วัดชาวเหนือ
22 ธ.ค.57 นักเรียนชั้น ม.3 ทำการทดสอบ Pre O-net เป็นครั้งที่ 2
8 ก.ค.57 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มาบริการให้กับประชาชนและนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์
ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
29-30 ธ.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2557ขึ้น
ณ สนามกีฬาของโรงเรียน
10 ก.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2557 ขึ้น ณ หมู่บ้านชาวเหนือและวัดชาวเหนือ โดยมี
คณะครูและนักเรียนร่วมขบวนและถวายเทียนกันอย่างเนืองแน่น
30 ธ.ค.57 คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมสังสรรค์งานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 58 ที่กำลังจะมาถึง
17 ก.ค.57 ตำรวจจราจร จากสภ.ดำเนินสะดวก มาให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยจราจร ให้กับนักเรียน ที่หน้าเสาธงของโรงเรียน
7 ม.ค.58 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมอวยพรวันปีใหม่แด่พระอธิการ
ศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
18 ก.ค.57 คณะครูและนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทาง
ไปร่วม ประกวดความสามารถ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ    ณ ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก
9 ม.ค.58 ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของโรงไฟฟ้าราชบุรี
21 ก.ค.57 คณะครูจาก 14 โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ครูผู้สอน เพื่อขับเคลื่อน
การศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
16 ม.ค.58 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ มาร่วมงานวันครู ปี 58
ณ ร.ร.สายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก
23 ก.ค.57 พระมหาประกอบ โชติปุญโญ เจ้าคณะอำเภอดำเนิน
สะดวก เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม มอบทุนการศึกษาให้แก่
่ตัวแทนนักเรียน จำนวน 20 ทุน ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินฯ
28 ม.ค.58 เจ้าหน้าที่จากบริษัทไมโล มาแจกเครื่องดื่มไมโลให้กับ
นักเรียน พร้อมกับนำโค้ชฟุตบอลมาฝึกให้กับนักเรียนที่สนใจด้วย
28 ก.ค.57 ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม
จารุกรอง
9 ก.พ.58 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำ ROAD MAP โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาสู่ผู้เรียน
ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2
8 ส.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินินาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ
พิธีทำบุญโรงเรียน และกิจกรรมวันแม่ ณ อาคารอเนกประสงค์
10-13 ก.พ.58 นักกีฬามัธยมร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมการแข่งขันกีฬา
มัธยมขยายโอกาส ครั้งที่ 17 ตาหลวงเกมส์ ณ สนามกีฬา
ร.ร.วัดปรกเจริญ อ.ดำเนินสะดวก
8 ส.ค.57 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มาให้การ
แนะแนวการเรียนในสายอาชีพ แก่นักเรียนชั้น ม.2และ ม.3
ณ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
18 -1 มี.ค.58 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมช่วยงานปิดทอง
ฝังลูกนิมิต ณ วัดชาวเหนือ ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี
21 ส.ค.57 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรม 4 อย่างในวันเดียวกัน ได้แก่
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ,สัปดาห์ห้องสมุด ,กิจกรรมนักเรียน
เรียนร่วมและกิจกรรมอาเซียน ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
18 มี.ค.58 รองสุวรรณา จันทสาร รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
ให้เกียรติ มาเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรนักเรียนอนุบาล
ในงานวันต้นกล้าสู่ฝัน บัณฑิตน้อย ปี 57 ณ อาคารอเนกประสงค์
ร.ร. วัดชาวเหนือ
29 ส.ค.57 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค.58 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
ของนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
29 ส.ค.57 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่สวนสนุกซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
30 - 31มี.ค.58 คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ , ร.ร.วัดบ้านไร่และ
ร.ร.วัดหุบกระทิง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.รบ.2
29 ส.ค.57 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2เดินทางไปทัศนศึกษา
ณ เขาวัง สวิสชิพฟาร์ม และ โครงการช่างหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี
1 เม.ย.58 ร.ร.วัดชาวเหนือจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียน
ที่จะเรียนในปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน
29 ส.ค.57 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษา
ณ โครงการช่างหัวมัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
จังหวัดเพชรบุรี
24 - 25 เม.ย.58 คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ , ร.ร.วัดบ้านไร่และ
ร.ร.วัดหุบกระทิง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติปรับปรุงแผนการสอน
แบบบูรณาการ ณ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
30 ส.ค.57 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วมการจัด
นิทรรศการธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน ณ สพป.ราชบุรีเขต 2
     
ส.ค. - ก.ย. 57 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าวัดทำบุญตักบาตร
ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในโครงการเด็กไทยใกล้วัด
     
9 ก.ย. 57 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมอาสา
ดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านไร่