จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
19 มี.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูบังอร ปานนาค และครูสมพิศ ทับทอง รับรายงานตัวนักเรียน ม.3
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2557

 

 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3
ที่จบการศึกษาในปีนี้
 

ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ
กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี
กับนักเรียนชั้นม.3 ที่จบการศึกษาในปีนี้

 

 

 
รองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี ต่อท่านประธาน
 
นักเรียนชั้น ม.2 แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษา
 

 

 
นักเรียนชั้น ม.3 นั่งรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการอย่างตั้งใจ
 
นักเรียนชั้น ม.3 นั่งรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการอย่างตั้งใจ
 

 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปลู่้รับมอบของที่ระลึกจาก น.ส.ลลิตา เหมือนนามแก้ว
ประธานสภานักเรียน
 
ภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ในงานวันแห่งความสำเร็จ
 

 

 
รองวิสูตร แทนศรราม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างคุณงามความดี
ช่วยเหลืองานของโรงเรียน
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับมอบเครื่องดนตรีไทยจากคุณแม่นภา ภู่พูลและ
น.ส.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ นักดนตรีไทยของโรงเรียน เพื่อไว้ให้
รุ่นน้องได้ฝึกฝนดนตรีไทยต่อไป
 

 

 

 

 
นายชลันธ์ ชลาสินธุ์ เป็นตัวแทนนักเรียน ม.3 กล่าวแสดงความรู้สึก
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส ร่วมเล่นดนตรีกับนักดนตรีไทยชั้น ม.3
ในเพลงรางวัลของครู
 
   
ครูเอกราช วงศ์โอภาส มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกศิษย์นักดนตรีไทย
 
นักเรียนชั้น ม.3 ร่วมร้องเพลง เพื่อน ด้วยความรักและผูกพันที่มีต่อกัน
 
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูในช่วงชั้นที่ 3
 
นักเรียนชั้น ม.3 ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูไว้เป็นที่ระลึก
 
   
ความปิติและดีใจของทุกคนในวันแห่งความสำเร็จ
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่มาร่วมแสดงความยินดี
กับนักเรียนชั้น ม.3 ในวันนี้