จัดที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10 - 17 พ.ย.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ด.ญ.เจนสุดา แดงชังและ ด.ญ.ปทมวดี ฉุยรักษ์ ตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-6
 

ด.ช.วัชรากร แซ่ล้อ และด.ญ.พัชราวรรณ สรรพอุดม
เข้าแข่งขันประกวดมารยาทไทย ป.4-6

 
     
 
ด.ช.จิรายุส ภู่ละเอียด และด.ญ.สุภาวดี น้อยประสิทธิ์
เข้าแข่งขันประกวดมารยาทไทย ม.1-3
 

ด.ญ.พรพิณ เฉลิมหมู่ เข้าแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ม.1-3

 
     
 
ด.ญ.สลิตา พุฒโต เข้าแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
ม.1-3
 
ด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ เข้าแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง)
ม.1-3
 
     
 


ด.ญ.กรรณิการ์ ภู่เอี่ยม เข้าแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง)
ป.1 - 6

 

ด.ญ.กรรณิการ์ ภู่เอี่ยม เข้าแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
ป.1 - 6

 
     
 
ด.ช.กิตินันท์ แจ่มกลัด ,ด.ญ.วรกมล น้อยประสิทธิ์ และด.ญ.ศิราวรรณ
กุลพักตรพงษ์ เข้าแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
 
ด.ญ.สุธิดา จะตุคะมา เข้าแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง
ปฐมวัย
 
     
 
ด.ช.ชินดนัย มีคำ ,ด.ช.วิทยา กล่ำรุ่ง และด.ช.เดชพิชญา ธนเธียรชญา
เข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
 
ด.ญ.เพ็ญศรี บัวงาม ,ด.ช.ธีรเทพ กลึงชังและด.ญ.ปวันรัตน์ เปียรักใครื
เข้าแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-6
 
     
 
ด.ญ.เนตรชนก ชมชื่น เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6
 
ด.ญ.อัมรินทร์ มีคำ เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3