จัดที่ จังหวัดนนทบุรี
17 - 19 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ครูบังอร ปานนาค และครูนฤมล เฉลิมยศ พานักเรียนอนุบาล รายงานตัว
แข่งขัน สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย
 

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาคแดง ,เด็กหญิงภคพร สิงห์ผงาด
เด็กชายสุทธิสวัสดิ์ หาญห้าว และครูบังอร ปานนาค ได้รับเหรียญทอง
จากการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย

 
     
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ ,ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ และนักเรียนอนุบาล
เข้าแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
 

ด.ช.กิตินันท์ แจ่มกลัด , ด.ญ.วรกมล น้อยประสิทธิ์
ด.ญ. ศิราวรรณ กุลพักตรพงษ์
และครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง จากการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

 
     
 
ครูอาลิตา เกิดมงคล และ ด.ช.สุรเดช สุขยืน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จากการแข่งขันการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส ,ครูประทุม เทียมเมือง และครูสายวาริน
แทนศรราม พานักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมดนตรีไทยถึง 4 ประเภท
 
     
 

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ ฤทธิ์สุข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน
เดี่ยวซอด้วง ระดับ ม.1-ม.3

 

ด.ญ.อริศรา มีวันนัง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน
เดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1-ม.3

 
     
 
ด.ญ.พรพิณ เฉลิมหมู่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยเดิม ระดับ ม.1-ม.3
 
วงดนตรีเครื่องวงเล็กผสมขิม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ ม.1-ม.3
 
     
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักดนตรีวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ไหว้ครู
ก่อนเข้าแข่งขันที่ ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย
 
คณะครูและนักดนตรีไทย ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ
 
     
 
บรรยากาศการแข่งขันเครื่องบินพลังยางการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงิน
 
บริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นที่แข่งขันเครื่องบินพลังยาง