จัดที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
8-9 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
บรรยากาศการทดลองสอบ O-net ออนไลน์ ของชั้น ป.6
 

ครูสมพิศ ทับทอง ให้คำแนะนำนักเรียนในการเข้าโปรแกรมทดสอบ

 
     
 
เป็นบรรยากาศของการสอบที่ไม่ตึงเครียด
 

ครูดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ และครูกฤษณา สันติอารีย์ ดูแลการสอบ
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 
     
 
นักเรียนชั้น ม.3 / 1 ตั้งใจทำข้อสอบ On line
 
ทำข้อสอบกันอย่างเพลิดเพลิน
 
     
 

เนักเรียนชั้น ม.3/2 ก็ตั้งใจทำข้อสอบไม่แพ้ห้อง 1

 

ครูพจนีย์ ทองประเสริฐ ดูแลการสอบของ นักเรียน ม.3 อย่่างใกล้ชิด

 
     
 
ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย ทำหน้าที่รับข้อสอบ ทาง online
 
คลิกดีกว่ากากบาทครับผม