จัดที่ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
8 ส.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ให้เกียรติมาแนะแนวอาชีพ
ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ที่อาคารห้องสมุดโรงเรียน
 

คณะผู้บริหารและคณะครู นั่งฟังการบรรยายอย่างตั้งใจ

 
   
นักเรียนให้ความสนใจต่อการเรียนในสายอาชีพ
 

นักเรียนหญิง ม.3 ก็มีความสนใจในอาชีพไม่น้อยเช่นกัน

 
   
ถ้าเรียนจบม.3 ผมคิดว่าจะไปเรียนต่อครับ
 
นักเรียนหญิง ม.2 ก็ตั้งความหวังไว้ก่อน