จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
5 พ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผู้ปกครองที่เดินทางมาถึงรีบเข้ารายงานตัว
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง และดำเนินการประชุม

 
   
บรรยากาศด้านหลังขณะผู้ปกครองกำลังประชุม
 

ผู้ปกครองตั้งใจฟังเรื่องประชุมของโรงเรียน

 
   
ผู้ปกครองยอมรับในข้อตกลงของโรงเรียนที่จะช่วยให้การศึกษา
ของลูกหลานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จ
 
ครูปริญาพร ขุนพรม กำลังชี้แจงข้อตกลงในห้องเรียน
 
   
ครูนวพร หทัยโชติ และครูจรัสศรี วสวานนท์ กำลังจ่ายค่าเครื่องแบบ
และบอกผลการเรียนของนักเรียนในห้อง
 
ครูศิราพร แฮ้พฤกษ์ กำลังประกาศผลการเรียนและจ่ายค่าเครื่องแบบ
 
   
ผู้ปกครองและนักเรียนกำลังตรวจผลการเรียนจากปีการศึกษาที่แล้ว
 
ครูทัศนีย์ จักรกลัด ให้นักเรียนเขียนชื่อ เพื่อจ่ายค่าเครื่องแบบ
 
   
ครูอาลิตา เกิดมงคล กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
 
รถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองแน่นขนัดในวันประชุม