จัดที่ สพป.ราชบุรี เขต 2
9 ก.พ.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ , รองวิริยะ เฉลิมยศ และคณะครูระดมความคิดที่ปฏิรูปโรงเรียน
 

ท่านรองวัชรินทร์ สีสวย ให้เกียรติเยี่ยมชม การปฏิบัติการกลุ่มของพวกเรา

 
   
รองวิริยะ เฉลิมยศ เขียนแนวทางการปฏิรูปทั้งระบบ ลงในกระดาษ
 

คณะครูช่วยกันเสนอแนวทางที่จะปฏิรูปโรงเรียนของเรา

 
   
พักผ่อนอิริยาบทกันหน่อย .....
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ขณะนั่งฟังการเสนอความคิดของคณะครู
 
   
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นผู้วางโครงร่างของแนวทางการปฏิรูปลงในกระดาษ
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส และรองวิริยะ เฉลิมยศ เป็นผู้นำความคิดทั้งหมด
ของคณะครู ออกนำเสนอให้คณะครูทั้ง 15 โรงเรียนรับทราบ