จัดที่ อาคารห้องประชุม ร.ร.วัดชาวเหนือ
8 ก.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินภายในสถานศึกษา
 

คณะกรรมการ และคณะครูหัวหน้ากลุ่มงาน และประธานระดับช่วงชั้น
นั่งชมวิดีทัศน์ นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2556

 
   
คณะท่านผู้บริหารกำลังนั่งชมวิดีทัศน์นำเสนอ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

บรรยากาศด้านหลังห้องประชุม ขณะชมวิดีทัศน์

 
   
ผอ.ณัฐพร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
จำกัด ให้เกียรติร่วมฟังการประเมิน และกล่าวแสดงความรู้สึก
 
ผอ.สุดารัตน์ ทับสาย และ ผอ.กิตติ มีไปล่ เป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ครั้งนี้
 
   
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมฟังการประเมิน จากคณะกรรมการ อย่างตั้งใจ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ยืนสังเกตการณ์ และให้ข้อมูล ในขณะกรรมการ
กำลังประเมิน