จัดที่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
15 ธ.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะตรวจเยี่ยมและคณะครูถ่ายภาพร่วมกัน
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำเสนอแนวทางการปฏิรูป ร.ร.วัดชาวเหนือ
ต่อคณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. และ สพป.ราชบุรี เขต 2

 
     
 
คณะตรวจเยี่ยม ขณะชมวีดิทัศน์นำเสนอ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ผอ.ไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล ของสพฐ. นั่งรับฟัง
การนำเสนอจากผอ.พิศูจน์ มีไปล่

 
     
 
คณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.ราชบุรี เขต 2 กำลังตั้งใจฟัง Road Map
จาก ผองพิศูจน์ มีไปล่
 
แนวทางการปฏิรูป ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นที่น่าสนใจ ของคณะศึกษานิเทศก์
 
     
 


บรรยากาศการนำเสนอ Road Map ของ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ

 

คณะครูประธานช่วงชั้น ของโรงเรียน ตั้งใจฟังการอธิบายแนวทางการ
ปฏิรูปโรงเรียนจาก ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล ของสพฐ.