จัดที่ วัดชาวเหนือ
ส.ค. - ก.ย. 2557
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยกำลังนั่งประนมมือฟังพระ ในโคงการเด็กไทยใกล้วัด
 

คณะครูในช่วงชั้นที่ 1 ตั้งใจรับศีล

 
   
คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 

ผมจะเป็นคนดีทั้งกาย วาจา และใจครับ

 
   
บรรยากาศภายในศาลาการเปรียญวัดชาวเหนือ
 
ครูอนิวัตธิ์ และครูพรทิวา นั่งคอยดูแลนักเรียนทุกคนที่มาในวันนี้
 
   
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และประชาชนที่มาร่วมทำบุญในวันพระวันนี้
 
ร่วมกันตักบาตรข้าวพระ
 
   
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 นั่งสำรวมกาย วาจาและใจ
 
ครูประทุม และครูอาภรณ์ นั่งฟังพระเทศนาร่วมกับนักเรียน