จัดที่ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 ก.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.สุรเชษฐ์ สายสุดใจ ผอ.ร.ร.วัดท่าเรือ และ ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม ให้คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมได้ฟัง
 

ดร.ชวน ภารังกูล , ดร.ธีระพร อายุวัฒน์ และดร.สุริยะ รูปหมอก
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา

 
   
คณะครู และผู้อำนวยการโรงเรียน 14 โรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2
เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
 

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน นั้งฟังการบรรยายของคณะวิทยากรอย่างตั้งใจ

 
   
คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสวดมนต์ไหว้พระ ในพิธีเปิดการอบรม
 
บรรยากาศด้านหลังขณะมีการอบรม