จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
1 พ.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
กำลังทักทายกับผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเอง
 

ครูสายวาริน แทนศรรามและครูพจนีย์ ทองประเสริฐ
กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนชั้นมัธยม

 
     
 
ครูสมประสงค์ รัตนมุงและครูประภาศรี เทศเพิ่ม
กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนชั้น ป.1-3
 

ครูดาราวรรณ สุขคันธรักษ์และครูกฤษณา สันติอารีย์
กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนชั้น ป.1-3

 
     
 
ครูอริศา อิ่มรสและครูอาภรณ์ โฆสิตาภา
กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนชั้นมัธยม
 
ผู้ปกครองให้ความสนใจ พาบุตรหลานมารับเงิน
 
     
 
ครูไปรมา กุหลาบซ้อน และครูลักขณา อาสนะเวช
กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนชั้น ป.1-3
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กำลังทักทายครูที่มาช่วยงาน ด้วยความเป็นกันเอง
 
     
 
ครูนวพร หทัยโชติ และครูอาลิตา เกิดมงคล
กำลังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - 6
 
ครูสุชาติ หมื่นรักษ์ ,ครูภัททิยา เตียงเกตุและครูอาภรณ์ โฆสิตาภา
กำลังจ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน