จัดที่์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
27 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะกรรมการจากโรงไฟฟ้า มาติดตามการดำเนินงานของนัักเรียน
มัธยม ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 

บรรยากาศในห้องประชุม

 
     
 
ผลงานของนักเรียนที่นำมาแสดง
 

ตัวแทนนักเรียนกำลังซักซ้อมการนำเสนอ

 
     
 
คณะกรรมการจากโรงไฟฟ้าและผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
 
คณะกรรมการจากโรงไฟฟ้าและผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
 
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม กำลังชี้แจงถึงความเป็นมาและผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการรับฟัง
 
คณะกรรมการ ครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับ