กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556
1พ.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบให้กับ
นักเรียน ในปีการศึกษา 2556
30 - 1 พ.ย.56 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นภายใน
โรงเรียน
17 พ.ค.56 นักเรียนชั้น ม.2-3 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน
8 พ.ย.56 นายวิทยา ศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะท่านผู้บริหาร
โรงเรียนใน เขตพื้นที่ เข้าศึกษาดูงาน ที่ร.ร.วัดชาวเหนือ
23 พ.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา มีการฟังธรรมและ
ไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดชาวเหนือ
11 - 15 พ.ย.56 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5 – 7 มิ.ย.56 นักเรียนชั้น ม.1 ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วมอบรมใน
โครงการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2556ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

17 พ.ย.56 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมใจกัน
ช่วยเหลืองานกฐินของวัดชาวเหนือ
11-12 มิ.ย.56 ร.ร.วัดชาวเหนือเป็นตัวแทนของ สพป.รบ.2 จัดกิจกรรม
English Summer Camp นักเรียนระดับมัธยม ร.ร.วัดชาวเหนือและ
ร.ร.วัดบ้านไร่ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนใน สพป.รบ.2 มาร่วมให้ความรู้
18 - 20 พ.ย.56 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ไปเข้าค่ายพักแรม
ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคลแคมป์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
13 มิ.ย.56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
20 - 22 พ.ย.56 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ไปเข้าค่าย
พักแรม ณ ค่ายลูกเสือ ไอยรา ร้อยตชด.137 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
13 มิ.ย.56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปี 2556 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
26 - 30 พ.ย.56 คณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.เชียงราย
20 มิ.ย.56 ตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ รับทุนการศึกษาของ
โรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ร.ร.วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินฯ
5 ธ.ค .56 คณะครู นักเรียน ข้าราชการและประชาชน ร่วมพิธี
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
21-22 มิ.ย.56 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรม เรื่อง
การวัดผลประเมินผล ณ บัววัฒนารีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
8-12 ธ.ค .56 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามัธยมขยายโอกาส ครั้งที่ 16 ดอนไผ่เกมส์ ณ สนามกีฬา
ร.ร.บ้านดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
24-25 มิ.ย.56 นักเรียนชั้น ป.4-6 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม
ในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ณ วัดชาวเหนือ
20 ธ.ค.56 คณะครูฝ่ายห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ห้องสมุดของ ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ
จ.ราชบุรี
26 มิ.ย.56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
24 - 26 ธ.ค.56 ตัวแทนนักเรียนเดินทางไปแข่งขันศิลป
หัตถกรรมระดับภาค 13 รายการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
28 มิ.ย.56 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม อ.บางแพ จ.ราชบุรี
27 ธ.ค.56 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมจัดงาน กีฬาสัมพันธ์
สังสรรค์ปีใหม่ 57 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ

28 มิ.ย.56 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่ซาฟารีเวิลด์

7 ม.ค.57 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปอวยพรปีใหม่ให้
ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
28 มิ.ย.56 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
8-9 ม.ค.57 ห้องสมุดร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันเด็ก
โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
28 มิ.ย.56 นักเรียนระดับ ม.1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
10 ม.ค.57 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี
4 ก.ค.56 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 มาประเมินโรงเรียน ในโครงการ ร.ร.ดีศรีตำบล
16 ม.ค.57 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปร่วมงานวันครู
ปี ๕๗ ที่ ร.ร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก
11-13 ก.ค.56 นักเรียนชั้น ม.2-3 เดินทางไปเข้าค่ายอนุรักษ์
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

20 ก.พ.57 เจ้าหน้าที่จากบริษัทไมโลประเทศไทย จำกัด
มาแจกเครื่องดื่มไมโล และมาฝึกสอนฟุตบอลให้แก่นักเรียนชั้น
ป.1-6
12 ก.ค.56 นักเรียน ชั้นอนุบาล - ม.1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
21 ก.พ.57 เจ้าหน้าที่จากสภาการศึกษาแห่งชาติ เดินทางมา
เยี่ยมชมโรงเรียนวัดชาวเหนือ และกิจกรรมเคเบิ้ลทีวีของโรงเรียน
19 ก.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น ณ วัดชาวเหนือ
วันที่ 12 มี.ค.57 ท่านรองสุวรรณา จันทสาร รองผอ.สพป.ราชบุรี
เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ในงานวัน ต้นกล้า สู่ฝัน บัณฑิตน้อย
29 ก.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
คลิก
วันที่ 13 มี.ค.57 โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดกิจกรรม วันแห่งความ
สำเร็จ ของนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 21/2556 โดยมีท่านผอ.พิศูจน์
มีไปล่ เป็นประธาน
29 ก.ค.56 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ สพป.รบ2
มาประเมินคุณภาพการศึกษาของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
     
31 ก.ค.56 คณะวิทยากรจากหน่วยกู้ชีพ รพ.ดำเนินสะดวก
มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
     
1 ส.ค.56 ตัวแทนนักเรียน ป.4-6 จำนวน 10 คน เดินทางไปประกวด
การท่องพุทธวจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี
เขต 2
     
5 - 7 ส.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
     
5 - 7 ส.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
     
7 ส.ค.56 ตัวแทนนักเรียน 10 คน ไปประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะ ในกิจกรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
     
8 ส.ค.56 คณะวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มาให้
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน และมอบหมวกนิรภัย
ให้แก่นักเรียนชั้น ป.2-3 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
คลิก
     
9 ส.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมวันแม่และวันทำบุญโรงเรียน
ประจำปี 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
     
15 ส.ค.56 นักเรียนมัธยมศึกษา 1-3 เดินทางไปชมการแสดง
นาฏศิลป์ประกอบดนตรี ของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรในโครงการ
สืบสานนาฏศิลป์ดนตรีไทย เทิดไท้ราชินี ณ โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี
     
22 ส.ค.56 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
     
27 ส.ค.56 คณะกรรมการจากโรงไฟฟ้าราชบุรี มาติดตามการดำเนิน
งานของนักเรียนมัธยม ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     
29 ส.ค.56 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3 ร.ร.วัดชาวเหนือ
มาร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ในโครงการเด็กไทยใกล้วัด ที่วัด
ชาวเหนือ
     
30 ส.ค.56 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงาน
มหกรรมวิชาการปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2
     
10 ก.ย.56 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ อาคารอนกประสงค์ของโรงเรียน
     
23 ก.ย.56 คณะครู ร.ร.วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐมได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
บ้าน วิทยาศาสตร์น้อยและโครงการต่าง ๆ ของระดับชั้นปฐมวัย โดยมี
ศน.ศุภัทรา จิตเพ่ง เป็นผู้ประสานงาน
     
27 ก.ย.56 คณะครูจาก ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด สพป.ลพบุรี เขต 1
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ