จัดที่ ห้องประชุมจารุกรอง ร.ร.วัดชาวเหนือ
17 พ.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คุณวณิช พิพัฒน์จักราภรณ์ ผู้บริหารศูนย์เครือข่ายคนทำงาน
ต้านเอดส์ จ.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย
 

นักเรียน ม.3 ทุกคนตั้งใจฟังวิทยากรบรรยาย

 
     
 
นักเรียนชั้น ม.3 นั่งฟังการบรรยายด้วยความสมใจ
 

ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา นั่งควบคุมนักเรียน

 
     
 
ครูประทุม เทืยมเมือง และนักเรียน ม.3 มีความสนุกสนานกับการบรรยายของ
วิทยากร
 
อีกห้องหนึง เป็นการอบรมเยาวชน โดยมีคุณเอกรินทร์ ทั่งจันทร์
เป็นวิทยากร
 
       
 
ผู้รับการอบรมนั่งฟังการบรรยายด้วยความสนใจ