จัดที่ ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเ้หนือ
8-9 ม.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กำลังจับฉลากผู้โชคดีในกิจกรรมวันเด็ก
ของห้องสมุด โดยมีครูวีริสรา ศิริเธียรไชย บรรณารักษ์ห้องสมุด
เป็นพิธีกร
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่โชคดี

 
     
 
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา เตรียมจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดี
 

รองวิริยะ เฉลิมยศ มอบของหนักให้แก่ผู้โชคดี

 
     
 
ครูสมประสงค์ รัตนมุง จับฉลากผู้โชคดี
 
ครูจิตรลดา หิรัญรัตน์ เป็นกรรมการในกิจกรรมห้องสมุด
 
     
 
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ และครูบังอร ปานนาค เป็นกรรมในกิจกรรม
ห้องสมุด
 

ครูศิราพร แฮ้พฤกษ์ เป็นกรรมการในกิจกรรมห้องสมุด