จัดที่ ร.ร.บ้านแม่จัน จ.เชียงราย
26-30 พ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะครูถ่ายภาพร่วมกันที่ป้ายหน้าโรงเรียน
 

บรรยากาศในห้องประชุมของ ร.ร.บ้านแม่จัน

 
     
 
คณะครูช่วงชั้นปฐมวัยศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นอนุบาลของ ร.ร.บ้านแม่จัน
 

คณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ ร.ร.บ้านแม่จัน

 
     
 
ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าโฮงเฮียนจาวบ้าน
 
แหล่งศึกษาหาข้อมูลความรู้ในโฮงเฮียนจาวบ้าน
 
 

 

 

 

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบของที่ระลึกให้กับผอ.สว่าง มโนใจ
ผอ. ร.ร.บ้านแม่จัน และรองผอ.โรงเรียน
 

ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

 
     
 
ถ่ายภาพร่วมกันที่บรรไดทางขึ้นพระธาตุดอยตุง
 
ถ่ายภาพหน้าพระตำหนักดอยตุง
 
     
 
ศึกษาดูงานหอฝิ่น
 
ถ่ายภาพร่วมกันที่เจดีย์ชเวดากองจำลอง