จัดที่ ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ
20 ธ.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ประกอบด้วย ผอ.พิศจน์ มีไปล่ , ครูอาภรณ์
โฆสิตาภา ,ครูศิราพร แฮ้พฤกษ์ ,ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย ,
ครูอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร และ ครูสุวรรณา ยังวัน กำลังนั่งประชุมก่อนเข้าชม
 

นายเจริญ ทองเมือง ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ให้การต้อนรับ คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

 
     
 
ครูองอาจ วัฒนพงศ์ ครูบรรณารักษ์ห้องสมุด ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
อธิบายถึง ระบบจัดการห้องสมุดให้พวกเราฟัง
 

ตู้หนังสือที่จัดอย่างเป็นระเบียบ

 
     
 
โต๊ะอ่านหนังสือที่สะอาด สวยงาม เรียบร้อย น่านั่ง
 
มุมนั่งเล่น กว้างขวาง มีเบาะรองนั่งนุ่มสบาย พร้อมสื่อมัลติมีเดีย
 
     
 
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา วิชาการโรงเรียน เดินชมแหล่งค้นคว้า
ทางอินเทอร์เน็ต
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เขียนบันทึกการเยี่ยมชมห้องสมุด ร.ร.ชุมชนวัด
ใหญ่โพหัก

 
     
 
ก่อนเดินทางกลับ ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และคณะครูมอบของที่ระลึก
ให้กับผอ.ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพทัก เพื่อเป็นการขอบคุณ
 
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพทัก ตอบขอบคุณ คณะครูจาก ร.ร.วัดชาวเหนือ