จัดที่ อาคารห้องสมุด
29 ก.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิสูตร แทนศรราม ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของ สพป.รบ.2 ชุดที่ 24

 
     
 
คณะครู ร.ร.วััดชาวเหนือ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานและประธานระดับชั้น
เข้าร่วมประชุมและรับการประเมินจากคณะกรรมการ
 

คณะกรรการกำลังชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

 
     
 
ผอ.นิวัติ ม่วงเงิน คณะกรรมการ กำลังให้คำแนะนำแก่คณะครู
ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ และครูสายวาริน แทนศรราม กำลังกรอกข้อมูลโรงเรียน
ลงในแบบประเมิน
 
     
 
ผอ.สอง เรืองเลิศ คณะกรรมการ กำลังสรุปผลการประเมินให้แก่คณะครู
ได้รับทราบ
 
คณะครูชั้นปฐมวัย กำลังเตรียมพร้อมรับการประเมิน
 
     
 
คณะกรรมการกำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน
 
คณะครูชั้นปฐมวัย กำลังฟังคำแนะนำจาก ผอ.นิวัติ ม่วงเงิน