จัดที่ ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ สพป.รบ.2
1 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ครูประสิทธิ์ ศรีชะนัน ครูผู้ฝึกสอน ถ่ายภาพพร้อมกับตัวแทน
นักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 ร.ร.วัดชาวเหนือ ทั้ง 10 คน ก่อนเข้าห้องประกวด
 

บรรยากาศภายในห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ สพป.รบ.2
สถานที่ัดประกวดท่องพุทธวจน

 
     
 
คณะกรรมการกำลังให้คะแนนตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

เด็กหญิงอานันทิยา ทิมปาน กำลังท่องพระสูตรที่ 3

 
     
 
เด็กหญิงทัศนีย์ รักษาวงศ์ กำลังท่องพระสูตรที่ 2
 
ตัวแทนทั้ง 10 คน กำลัังท่องพระสูตรที่ 5 ซึ่งเป็นพระสูตรบังคับ