จัดที่ บัววัฒนารีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
21-22 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ในห้องประชุมบัววัฒนารีสอร์ท
 

รองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
ต่อท่านประธาน

 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
สัมมนา เรื่อง การวัดผลและประเมินผล
 

ดร.ณัฐฑิกา ลิ้มเฉลิม ผอ. ร.ร.วัดเวฬุวนาราม อ.ดำเนินสะดวก
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งน
ี้

 
     
 
คณะครูแบ่งกลุ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คณะครูแบ่งกลุ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
 
คณะครูแบ่งกลุ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ภาพบรรยากาศหลังห้องประชุม
 
     
 
อาหารมื้อกลางวันอร่อยจริง ๆ
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือและท่านวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกันก่อน
เดินทางกลับ