จัดที่่ ร.ร.นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
27 พ.ย. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 


ด.ญ.ฑิฆัมพร จุ้ยเย็น เป็นตัวแทนรับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 

   


ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์ เป็นตัวแทนรับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 

 
           
 
ครูพัชรี เฮงประเสริฐ ,ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน
และนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้มีเกียรติ จากสโมสรไลอ้อนส์ภาค
310 ดี
 
(จากซ้าย) ด.ญ.นุชนาถ ปลื้มทรัพย์ ,ด.ญ.อาภัสรา ขาวสุวรรณ์
และด.ญ.กนกอร จันทร์เหม รับเกียรติบัตรจากการแข่งขัน
แต่งกาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
           
 
(จากซ้าย) ด.ช.อลงกรณ์ เกียรติพงสา , ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์
และด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร์ ชูถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
(จากซ้าย) ด.ญ.ฑิฆัมพร จุ้ยเย็น ,ด.ญ.จันทิมา แดงประไพพงษ์
และด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ ชูถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2