จัดที่่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4
7 พ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรม
   

ท่านรองวิสูตร แทนศรราม และท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าววัตถุประสงค์
ของการอบรมครั้งนี้
 
           
 

คณะครูทุกท่านมีความตั้งใจที่จะรับความรู้อย่างเต็มท
ี่
 

ทุกคนคิดอยู่ในใจว่า จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของตนเอง
 
           
 

ครูเอกราช วงศ์โอภาส รับหน้าที่วิทยากรเหมือนเช่นเคย
 

เบื้องหลังของบรรยากาศการอบรม