กิจกรรมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553
กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
7 พ.ค.53 คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โครงการ SP2
28 -29 ต.ค..53 ครูร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรมการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ ของโรงเรียน ณ ห้องไทรโยค เดอะเลกาซี
รีเวอร์แควรีสอร์ท อ.ด่าน มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

13 - 15 พ.ค.53 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 เข้ารับ
การอบรม โครงการเพื่อน น้องพี่ เป็นคนดีของโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียน
30 ต.ค.53 ตัวแทนนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ระดับประถมศึกษา
ตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
ระดับจังหวัด ณ หอประชุมร.ร.มัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
21 พ.ค.53 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรมเพื่อ
รองรับการประเมินจาก สมศ. ณ ห้องประชุมจารุกรอง
12 พ.ย.53 นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี รับมอบเงิน จำนวน 3,500 บาท และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จาก ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม ประธานสภานักเรียน ฯ
26 -28 พ.ค.53 ตัวแทนคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับ
การอบรมโครงการ พัฒนาเทคนิคการสอนทักษะกระบวน
การคิด โดยใช้โครงงาน ณ เขื่อน ศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
19 พ.ย.53 ทีมนักกีฬาฟุตบอลชายและทีมนักกีฬาฟุตบอลหญิง
ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลกลุ่มโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสของ อ.ดำเนิน
สะดวก ซึ่ง ร.ร.วัดชาวเหนือเป็นเจ้าภาพ
28 พ.ค.53 โครงการปลูกต้นสัก
25 พ.ย.53 ลูกเสือ-เนตรนารีของร.ร.วัดชาวเหนือ ช่วยกัน
บำเพ็ญ ประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและวัดชาวเหนือ เนื่องในวัน
วชิราวุธ
2 มิ.ย. 53 คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
27 พ.ย. 53 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคว้าถ้วยรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2และ อันดับ 1  จากการแข่งขัันตอบปัญหา
สารานุกรมสำหรับเยาวชน ระดับภาค 310 ดี ที่ ร.ร.นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
3 มิ.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
3 ธ.ค.53 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีถวาย
พระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
3 มิ.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์
ของโรงเรียน
9 ธ.ค.53 คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้นำท้องถิ่น ต.บ้านไร่และ
ต.ดอนคลัง ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ผอ.สนอง ภู่เจริญ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ
4 มิ.ย.53 ตัวแทนนักเรียน ป.4-6 จำนวน 55 คน ประกวดร้อง
เพลง ชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ของสำนักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี
21 ธ.ค.53 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคว้าถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1และรางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการ
แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชน ของสโมสร
ไลอ้อนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ที่หอประชุมพระราชวังดุสิต
7 - 11 มิ.ย.53 ห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดนิทรรศการหนังสือใหม่
20 - 22 ธ.ค.53ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญของร.ร.วัดชาวเหนือ
เข้าค่ายพักแรม ที่ค่ายบุรฉัตร เขากรวด จ.ราชบุรี
12 - 13 มิ.ย.53 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนชั้นป.3 เข้าค่าย
English Camp ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม
22 - 24 ธ.ค.53 ลูกเสือ -เ นตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เข้าค่ายฝึกอบรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุุ่นใหญ่ ที่ค่าย
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
17 มิ.ย.53 ตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ จำนวน 10 คน
รับทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม
4 ม.ค.54 คณะครูโรงเรียนวัดชาวเหนือ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ให้
พระอาจารย์ศุภชัย ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
18 มิ.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประกวดปั้นดินน้ำมัน เรื่อง
พระอภัยมณี  เนื่องในวันสุนทรภู่  ณ  อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียน
7 ม.ค.54 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
18 มิ.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้การต้อบรับ ครูพจนีย์ ทอง
ประเสริฐ ครู ร.ร.วัดท่าราบ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ได้ย้ายมา
ทำการสอนที่ ร.ร.วัด ชาวเหนือ
10 - 13 ม.ค.54 นักกีฬาเปตองของ ร.รงวัดชาวเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดราชบุรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปี 2553 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ณ.สนามกีฬา กศน.
ภาคกลาง
19-20 , 26-27 มิ.ย.53 ครูเอกราช วงศ์โอภาส ,ครูสุธี รัตนมุง
และครููจินตนา ครุฑใจกล้า เข้ารับการอบรมครูโครงการพัฒนา
บุคลากร ด้านบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สารเพื่อ ยกระดับการเรียนการสอน ณ ร.ร.สายธรรมจันทร์
อ.ดำเนินสะดวก
19 ม.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบ
ปัญหา สารานุกรมและประกวดร้องเพลงชาติไทย ของสโมสร
ไลอ้อนส์ดำเนินฯ ณ ร.ร.วัดสนามไชย อ.ดำเนินฯ ผลการ
ประกวดร้องเพลงชาติไทย ร.ร.วัดชาวเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศ
19 - 20 มิ.ย.53 คณะครูสาระภาษาต่างประเทศ และตัวแทน
นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่าย English Camp ณ ร.ร.อนุบาลโพธาราม
19 - 22 ม.ค.54คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปศึกษา
ดูงานที่ ร.ร.อนุบาลชัยนาท และชมความงามทางธรรมชาติ
เมืองเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
19 มิ.ย.53 ตัวแทนสภานักเรียนเข้าประชุมใหญ่ ณ ห้องประชุม
สพท.ราชบุรี เขต 2
24-25 ม.ค.54 นักเรียนชั้น ม.2 ร.ร.วัดชาวเหนือและร.ร.วัด
บ้านไร่ เข้าอบรมและทัศนศึกษาในโครงการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอส
แอล รีเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
21 - 22 มิ.ย.53 ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ เข้ารับการอบรมเรื่อง
การจัดประสบการณ์ด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสคร์สำหรับ
เด็กปฐมวัย ณ บ้านสวนทิพย์รีสอร์ท อ. วัดเพลง จ.ราชบุรี
11 ก.พ.54 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวัดผลประเมินผลการเรียน
และการบริหารงาน ห้องสมุด ณ ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
22 มิ.ย.53 รองวิสูตร แทนศรราม และครูเอกราช วงศ์โอภาส
เข้ารับการอบรม เรื่อง รู้ใช้ IT อย่างไรให้เต็มประสิทธิภาพ
จัดโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องกัลปพฤกษ์
โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
17 ก.พ.54 นักเรียนชั้น ป.5 - 6 เข้ารับการอบรมขับขี่ปลอดภัย
ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าราชบุรี อ.บางแพ จ.ราชบุรี

25 มิ.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ต่อต้านยาเสพติดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
22 ก.พ.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ณ อาคารอเนก
ประสงค์ ของโรงเรียน
26 - 27 มิ.ย.53 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เข้าค่าย
Creative English Camp ณ ร.ร.ท่ามะขามวิทยา
1 มี.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ
ชุมชนร่วมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ครั้งที่4 ขึ้น โดยมีท่าน
รองณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.รบ.2ให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดงาน ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติจากองค์กรภาครัฐ
และเอกชน มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างมากมาย
2 - 4 ก.ค.53 นักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับการอบรมสร้างจริยธรรม
(ค่ายพุทธบุตร) ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อำเภอดำเนินสะดวก ณ ศูนย์พัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดถ้ำ
สิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

18 มี.ค.54 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวัน
แห่ง ความ สำเร็จ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 18 ที่จบการศึกษา
ณ อาคาร อเนกประสงค์ ของโรงเรียน
7 - 8 ก.ค.53 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ณ โรงแรมเวล
จ.นครปฐม
23 - 24 มี.ค.54 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
ตาม หลักธรรมาภิบาล ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
13 -15 ก.ค.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายดำเนินสะดวกที่ 1
ณ ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก

25 มี.ค.54 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางไปส่งครูวรรณา
ไมตรีจิตต์    ที่ ร.ร.วัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี ในโอกาสที่ครูวรรณา ย้ายไปทำการสอน
23 ก.ค.53 คณะครและนักเรียนู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธี
ีแห่เทียนจำนำพรรษาและทอดผ้าป่า    ประจำปี 2553 ที่
ี่บริเวณถนนสายราชบุรี-ชาวเหนือ เพื่อนำไปถวายที่วัดชาวเหนือ
26 - 28 เม.ย.54 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมรับการประเมินคุณภาพรอบสาม
ณ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
24 ก.ค.53 ครูประสิทธิ์ ศรีชะนัน นำนักกีฬาเปตอง มัธยม
ศึกษา ตอนต้น ไปแข่งกับร.ร.สายธรรมจันทร์ ที่หาดทราย
โพธาราม
26 เม.ย. 54 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการอบรม
ในโครงการ เวทีเยาวชนบ้านชาวเหนือ ทำดีเพื่อพ่อ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
28 ก.ค.53 คณะกรรมการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ระดับประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การ
ศึกษาที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ มาประเมินกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่านดีเด่น
     
29 ก.ค.53 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เดินทางไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ นอกสถานศึกษา ในจังหวัดราชบุรี
     
29 ก.ค.53 นักเรียนระดับชั้นป.1 - 3 เดินทางไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ นอกสถานศึกษา ในจังหวัดนครปฐม
     
29 ก.ค.53 นักเรียนระดับชั้นป.4 - 6 เดินทางไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ นอกสถานศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
     
29 ก.ค.53 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ร.ร.วัด
ชาวเหนือ เดินทางไป ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ภายใน
จังหวัดราชบุรี
     
30 ก.ค.53 โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติขึ้น ณ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
     
9 ส.ค.53 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ไปร่วมพิธีเจริญจิตต
ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก
     
11 ส.ค. 53 คณะครและนักเรียนู และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ
ทำบุญ โรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์
     
19 ส.ค. 53 เจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดราชบุรี
มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ที่ร.ร.วัดชาวเหนือ
     
20 ส.ค.53 โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น
ในโรงเรียน โดยมีผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะ
กรรมการ สถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด
     
25 ส.ค.53 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปร่วม
ทำบุญตักบาตรที่วัดชาวเหนือ ในโครงการ เด็กไทยใกล้วัด
     
28 ส.ค.53 โรงเรียนวัดชาวเหนือ จัดโครงการค่ายหรรษา
วิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน
     
2 - 3 ก.ย.53 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.วัดซาว
เหนือ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ณ บ้านไม้ชายเลน
รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
     
11 ก.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดอบรมนักเรียนแกนนำ
โครงการเพื่อนที่ปรึกษา ( YOUTH COUNSEIOR : YC )
ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดชาวเหนือ
     
13 - 14 ก.ย.53 ครูกิรณา คิ้วเจริญ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ
ผลิตสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
     
17 ก.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ โดยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
จัดค่ายบูรณาการสานเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ ห้องสมุดและ
อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยเชิญวิทยากรจากสำนัก
วิชาการพลังงาน ภาค 4 มาให้ความรู้กับนักเรียน
     
25 ก.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ณ อาคารห้องสมุด
ของโรงเรียน
     
30 ก.ย.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดงานวันวานที่พากเพียร
วันเกษียณที่ภาคภูมิ ให้กับท่านผอ.สมอาจ รัตนมุง ,ครูภาวณา
ยกย่อง และครูจุมพล สวยนภานุสรณ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด ที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
     
     
4-8 ต.ค.53 ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา "ชาวเหนือ
เกมส์" ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาร.ร.วัดชาวเหนือ