จัดที่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
30 ก.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด
   

ด.ญ.สิริมา ไพรนาวัลย์ ชั้น ม.1 รับรางวัลการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด
 
           
 

ด.ช.คิมพัฒน์ แก้วเรือง ชั้น ป.3 รับรางวัล3. การเขียนเรื่องจากภาพ
 

นักเรียนชั้น ป. 2 รับรางวัล2. การคัดไทยบทร้อยกรองที่แต่งสรรเสริญ
พระเกียรติคุณ
 
           
 

นักเรียนชั้นอนุบาล รับรางวัลการวาดภาพระบายสีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว