จัดที่่ หอประชุมพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
21 ธ.ค.2553
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
คนเก่งของโรงเรียน
(แถวหน้าจากซ้าย) ด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ  ด.ญ.ทิฆัมพร จุ้ยเย็น
ด.ญ.จันทิมา แดงประไพพงษ์
(แถวหลังจากซ้าย) ด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร์ ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์
ด.ช.อลงกรณ์ เกียรติพงสา
 
ครูพัชรี เฮงประเสริฐ และครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ กับถ้วยรางวัล
 
     
 
ทีมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม
สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 16
 
ครูพัชรี เฮงประเสริฐ รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ
 
     
 
ทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับรางวัล
ชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม
สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 16
 
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ