จัดที่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
28 ก.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ครูพัชรี เฮงประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน เป็นผู้นำเสนอกิจกรรม
   

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นผู้นำเสนอเพิ่มเติม
 
           
 

คณะกรรมการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านระดับประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ
 

ครูภคมน แสงโรจน์ศิริกุล และครูบังอร ปานนาค เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 
           
 

ครูวันทนีื คิ้วเจริญ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม