จัดที่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
19 ส.ค..2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ครูกิรณา คิ้วเจริญ และครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ กำลังให้ข้อมูล
กับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์
   

ครูกิรณา คิ้วเจริญ ชี้แจงวิธีการคัดกรองนักเรียน
 
           
 

คุณปราณี ยินดี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฟังการรายงานจากครูกิรณา
 


คุณมาวิน คงเมือง และคุณชาญชัย กอง
แก้ว กำลังตรวจเอกสาร

 
           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง กำลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์
 

เจ้า หน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดราชบุรี กำลังนั่งฟัง
การบรรยายสรุปจากครูกิรณา คิ้วเจริญ