จัดที่่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม
17 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

(จากซ้าย) คุณสำคัญ รัศมีบรรจงกิจ
กรรมการผู้จัดการบริษัท
ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด , คุณประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการบริษัท
ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จำกัด และ ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
   

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้า
กล่าวรายงาน
 
           
 

ด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร์ ตัวแทนนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ รับทุนจาก
แขกผู้มีเกียรติ
 

ครูภัททิยา เตียงเกตุ เป็นผู้ควบคุมดูแลเรื่องทุนการศึกษาของโรงเรียน
 
           
 

ผู้บริหารโรงไฟฟ้า และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายรอบโรงไฟฟ้า ถ่ายภาพ
ร่วมกัน
 

ผู้บริหารโรงไฟฟ้า ผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติและนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน