กลับหน้าหลัก
รายชื่อคณะครูโรงเรียนวัดชาวเหนือที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  
 
 

1.  ครูสุชาติ หมื่นรักษ์ ครูร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
     เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   สำหรับนักเรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดชาวเหนือ


2.  ครูนฤมล  ระงับภัย  ครูร.ร.วัดชาวเหนือ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาระภาษาไทย
     เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชาวเหนือ


3.  ครูกฤษณา  สันติอารีย์  ครูร.ร.วัดชาวเหนือ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาระภาษาไทย
     เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักเกณฑ์ทางภาษา ของชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
     โรงเรียนวัดชาวเหนือ


4.  ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย  ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เรื่อง
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
      โดยการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยกระดาษเส้น5.  ครูวิสูตร  แทนศรราม รองผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เรื่อง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
      ของโรงเรียนวัดชาวเหนือ6.  ครูยงยุทธ ระงับภัย ครูร.ร.วัดชาวเหนือ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
     เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางศาสนา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       


7.  ครูจินตนา  ครุฑใจกล้า ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง  รายงานการพัฒนาจริยธรรม
     นักเรียนโดยใช้หนังสือนิทานของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดชาวเหนือ


8. ครูภัททิยา  เตียงเกตุ  ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดชาวเหนือ


9. ครูสุนีย์  สัยเขียนวงษ์ ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง รายงานการพัฒนาคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับเด็กปฐมวัย
    ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดชาวเหนือ โดยใช้หนังสือนิทาน
   

10. ครูวันทนี  ศรีมงคล รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์       
      เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดชาวเหนือ
11. ครูศิราพร  แฮ้พฤกษ์ ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
      เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนของนักเรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดชาวเหนือ

12. ครูภาวณา ยกย่อง ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
      เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

13. ครูชวลิต นุชนุ้ย ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
14. ครูประทุม เทียมเมือง ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน
      ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      โรงเรียนวัดชาวเหนือ
 15.ครูเกศินี ทิพยทัศนัน   คร ูร.ร.วัดชาวเหนือ  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       สาระภาษาไทย
 เรื่อง รายงานการพัฒนาการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถม
       ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดคำพื้นฐานและแบบฝึกทักษะ
       การอ่านการเขียน       
16. ครูกิรณา คิ้วเจริญ ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ        
       สาระคณิตศาสตร์   เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
       การบวก การลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       โดยใช้นิทานคณิตศาสตร์ และแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดท้องถิ่นของเรา
17. ครูบังอร  ปานนาค ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       เรื่อง รายงานการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 1/1
       ด้วยการใช้แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
       และคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
18. ครูกฤษณา สันติอารีย์ ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เรื่อง รายงานผลของการใช้ หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
      นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชาวเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

19. ครูประภาศรี เทศเพิ่ม ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เรื่อง รายงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้
      สถานการณ์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และแบบฝึกทักษะเรื่องของดีบ้านฉัน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดชาวเหนือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
20. ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระ
      การเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดชาวเหนือ