ชื่อ                นายพิศูจน์  มีไปล่

ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการโรงเรียน

อันดับ            คศ.3

วุฒิการศึกษา   การศึกษา์มหาบัณฑิต
                     (บริหารการศึกษา)

                    
                    

 

 

 

ชื่อ                 นายวิริยะ   เฉลิมยศ

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                     ฝ่ายงานบริหารวิชาการ 
                     ฝ่ายงานบริหารบุคคล

อันดับ             คศ.๓

วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหาร)

                    

 

 

ชื่อ                 นายวิสูตร  แทนศรราม

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                        ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
                     ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

อันดับ            คศ.๓

วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต
                     ป.บัณฑิตการบริหาร