ชื่อ - นามสกุล
ชั้น
ภาพถ่าย
รางวัลที่ได้รับ
วันเดือนปี
ที่ได้รับ
1. ด.ช. ธรรมภัทร โตแทน
2. ด.ญ.ปิ่นสุดา เผือกแตง
3. ด.ญ.เกศินี ไพเรืองโสม
อนุบาล
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ ช่วงชั้นปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่
และระดับ ภาค
21 ธ.ค.52
์1. ด.ช. เดโช กิมพงษ์สวัสดิ์
2. ด.ช. ชินดนัย มีคำ
3. ด.ช.อาชพงษ์ สิงห์พลงาม
อนุบาล
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ช่วงชั้นปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่
และระดับ ภาค
21 ธ.ค.52
์1. ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม
2. ด.ญ.แคทรียา กลัดนวม
3. ด.ญ.น้ำฝน ชมชื่น
ช่วงชั้นที่ 3
1.รางวัลเหรียญทองโครงงานสุขภาพ
   ช่วงชั้นที่ 3 เรื่อง กล้วยฉาบสมุนไพร      ระดับเขตพื้นที่
2.รางวัลเหรียญเงินโครงงานสุขภาพ
   ช่วงชั้นที่ 3 เรื่อง กล้วยฉาบสมุนไพร      ระดับภาค
21 ธ.ค.52
ด.ญ.รัชชา ลิ้มไพงาม
ป.3
1.รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรม
   นักข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขต
   พื้นที่
2.รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรม
   นักข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับภาค
21 ธ.ค.52
นักเรียนระดับประถมศึกษา
จำนวน 55 คน
ป.4-6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของ สพท.
รบ.2 ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญ
พระบารมี (ร้องหมู่)
29 มิ.ย.53
1.ด.ญ.จันทิมา แดงประไพพงษ์
2.ด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ
3.ด.ญ.ฑิฆัมพร จุ้ยเย็น
ป.4-6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันตอบ
คำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ระดับจังหวัดราชบุรี
30 ต.ค.53
1.ด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร์
2.ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์
3.ด.ช.อลงกรณ์ เกียรติพงษา
ม.1-3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันตอบ
คำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ระดับจังหวัดราชบุรี
30 ต.ค.53