ชื่อ - นามสกุล
ชั้น
ภาพถ่าย
รางวัลที่ได้รับ
วันเดือนปี
ที่ได้รับ
1.ด.ญ.เบญจรัตน์ ศรีเมือง
2.ด.ญ.สุวิดา ตุ้มสุด
3.ด.ญ.กนกอร จันทร์เหม

ม.1
ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับช่วงชั้นที่ 3 จากการ
ตอบปัญหาสารานุกรมฉบับเยาวชน ของ
สโมสรไลอ้อน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 14
23 ส.ค.51
1.ด.ญ.โสภิดา ไพนรินทร์
2.ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม
3.ด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร์
ป.6
ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับช่วงชั้นที่ 2จากการ
ตอบปัญหาสารานุกรมฉบับเยาวชน ของ
สโมสรไลอ้อน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 14
23 ส.ค.51
1.ด.ญ.โสภิดา ไพนรินทร์
2.ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม
3.ด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร์
ป.6
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 2
จากการ ตอบปัญหาสารานุกรมฉบับ
เยาวชน ครั้งที่ 14 เป็นตัวแทนภาคเข้า
ประกวดในระดับประเทศ
22 พ.ย.51
1.ด.ญ.โสภิดา ไพนรินทร์
2.ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม
3.ด.ช.วิกรานต์ แสงจันทร
ป.6
ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 2
จากการ ตอบปัญหาสารานุกรมฉบับ
เยาวชน ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ
20 ธ.ค.51
ด.ญ.พัดชา เพ็งธรรมมา
ม.3
ได้รับรางวัลที่ 2 ประกวดเขียนเรียงความ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ( 3 D) ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2552
18 ก.ย.52
ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม
ม.1
ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ คิดได้ คิดส์ดี ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
25 ธ.ค.52
ด.ช.อานนท์ อ้นทอง
ป.6
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด
สุนทรพจน์ ในหัวข้อ คิดได้ คิดส์ดี ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
25 ธ.ค.52