จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
           26 กันยายน 2551

 

 

 

           
 
คุณครูสมควร แสงโรจน์ศิริกุล กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนและคณะครู
   
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ
กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูสมควร
 
           
 
ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดชาวเหนือ  กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูสมควร
 
ผอ.ไกร ตราบดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ
กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณครูสมควร
 
           
 
คณะครูในช่วงชั้นที่ 1 ร่วมร้องเพลงเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่
คุณครูสมควร
 
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับประทาน
อาหารเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณครูสมควร