จัดที่ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี  17 -19 ธ.ค.51

 

 

 

           
 
ลูกเสือเตรียมพร้อม
   
เนตรนารีเตรียมพร้อม
 
           
 
แล้วจะได้กินไหมเนียะ !
 
ฝึกไว้นะ จะได้ไว้ช่วยเหลือตัวเอง
 
           
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ถวายราชสดุดี
 
เอ้า ! คิดไว้ก่อนนะ ว่าจะปะหน้าใคร