จัดที่ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี  4 - 6 ม.ค.51
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าค่ายพักแรม

 

 

 

           
 
ลูกเสือเตรียมพร้อม
   
เนตรนารีเตรียมพร้อม
 
           
 
แล้วจะได้อาบไหมเนียะ !
 
ฝึกไว้นะ จะได้ไว้ช่วยเหลือตัวเอง
 
           
 
ลูกเสือ - เนตรนารี ฟังคำสั่งจากวิทยากร