จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          14 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

           
 
นายสมอาจ รัตนมุง ผอ.โรงเรียน ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการประชุม
   
ครูจุมพล สวยนภานุสรณ์ และคณะครูรับรายงานตัว
 
           
 
ผู้ปกครองที่มาประชุมลงชื่อรายงานตัว
 
จัดประชุมทุกครั้งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมากอย่าง
  ที่เห็นนี่แหละ
 
           
 
บรรยากาศการประชุมในอาคารอเนกประสงค์
 
ผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมมีความสนใจในการศึกษาของ
  บุตรหลานเป็นอย่างมาก